• Hoogoorddreef 56L - 1101 BE Amsterdam - info@novisource.nl

Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de website van Novisource (hierna “de website”) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden.

Gebruik van de website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden. Onder Novisource wordt verstaan Novisource Holding B.V. en haar dochterondernemingen.

Doel

Alle gegevens en informatie op de website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website de uiterste zorg wordt besteed, kan Novisource niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid

Novisource is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de website.

Intellectuele eigendomsrechten

De website is eigendom van Novisource. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Novisource of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Novisource mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand.

Koppeling naar websites van derden

Novisource draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Novisource aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Privacy

Alle door de gebruiker aan Novisource verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Novisource aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Cookies

Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.