• Hoogoorddreef 56L - 1101 BE Amsterdam - info@novisource.nl

Algemene Voorwaarden

I. ALGEMENE BEPALINGEN

1 Aanbieding en overeenkomst

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedin­gen en overeen­komsten waarbij NOVISOURCE HOLDING BV (hierna: NOVISOURCE) en/of alle aan haar gelieerde ondernemingen goederen en/of diensten, van welke aard dan ook, aan Opdrachtgever levert, ook indien deze goederen en/of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algeme­ne voorwaar­den zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengeko­men.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdruk­kelijk anders is aangegeven.

1.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdracht­gever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op eerste verzoek worden deze algemene voorwaarden van NOVISOURCE kosteloos toegezonden voor zover deze algemene voorwaarden al niet reeds voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand zijn gesteld.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernie­tigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen NOVISOURCE en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2 Prijs en betaling

2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Verschuldigde bedragen dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen twintig (20) dagen na factuurdatum, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdruk­kelijk anders is aangegeven.. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

2.2 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat NOVISOURCE gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

2.3 NOVISOURCE is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelij­ke kennisgeving aan Opdrachtgever aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeen­komst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

2.4 Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door NOVISOURCE kenbaar gemaak­te aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 2.2 of 2.3, is Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisge­ving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van NOVISOURCE genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaan­passing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.

2.5 Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever heeft geen recht tot verrekening, compensatie hoe ook genaamd, van diens facturen en/of (beweerdelijke) vorderingen, met de facturen van NOVISOURCE.

2.6 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengeko­men termijn (volledig) betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente vermeerderd met twee (2) procent verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschul­digde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitenge­rechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 500 ex BTW.

3 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding

3.1 Elk van partijen staat er voor in, dat alle voor en na het aangaan van de overeen­komst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aange­duid.

3.2 Elk van partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan slechts na goed zakelijk overleg en schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

4 Voorbehoud van eigendom en rechten

4.1 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van NOVISOURCE, totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeen­komst geleverde of te leveren zaken en/of diensten of verrichtte of te verrichten werkzaamhe­den, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2.6, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan NOVISOURCE zijn voldaan.

4.2 Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overge­dra­gen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

5 Risico

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeen­komst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever gebruikte en/of aangewezen hulppersoon zijn gebracht.

6 Rechten van intellectuele of industriële eigendom

6.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeen­komst door NOVISOURCE ontwikkelde of ter beschikking gestelde programma­tuur ("Programmatuur"), apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij NOVISOURCE of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitslui­tend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de Programmatuur of andere materialen niet verveelvoudi­gen of daarvan kopieën vervaardigen.

6.2 Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde Programma­tuur, appara­tuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsge­hei­men van NOVISOURCE of diens licentiegevers bevatten. Opdrachtgever verbindt zich, onvermin­derd het bepaalde in artikel 3, deze Programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld.

Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de Programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken. NOVISOURCE verbindt zich alle gegevens met betrekking tot het bedrijf van Opdracht­gever, waarvan NOVISOURCE en de door NOVISOURCE ingeschakelde personen redelijkerwijs kunnen begrijpen dat deze gegevens geheim zijn, geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze aan NOVISOURCE ter beschik­king zijn gesteld. Op verzoek van Opdrachtgever ondertekenen NOVISOURCE en/of de door haar ingeschakelde personen een door NOVISOURCE op te stellen geheimhou­dings­verklaring.

6.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrech­ten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de Programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Programmatuur.

6.4 Het is NOVISOURCE toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Programmatuur. Indien NOVISOURCE door middel van technische bescherming de Programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen en/of te wijzigen en/of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Opdrachtgever niet in staat is een reservekopie van de Programmatuur te maken, zal NOVISOURCE op verzoek van Opdrachtgever een reservekopie van de Programmatuur aan Opdrachtgever ter beschik­king stellen.

6.5 Behoudens het geval dat NOVISOURCE een reservekopie van de Programma­tuur aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, heeft Opdrachtgever het recht één reserveko­pie van de Programmatuur aan te houden, waaronder tevens dient te worden verstaan: te maken. Onder reservekopie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de Programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de Programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadi­ging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exem­plaar.

6.6 NOVISOURCE zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door NOVISOURCE zelf ontwikkelde Programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever NOVISOURCE onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en bovendien de afhandeling van de zaak, het treffen van eventuele schikkingen daaronder begrepen, geheel overlaat aan NOVISOURCE.

6.7 Opdrachtgever staat ervoor in dat eventuele rechten van derden zich op geen enkele wijze verzetten tegen beschik­baar­stelling aan NOVISOURCE van apparatuur, Programmatuur of materialen met het doel van gebruik en/of bewerking. Opdrachtgever zal NOVISOURCE vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik en/of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

7 Medewerking door Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever zal NOVISOURCE steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen ver­schaffen en alle medewerking verlenen.

7.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organi­satie van de apparatuur, Programma­tuur en van de door NOVISOURCE te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembe­heer.

7.3 Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever Programmatuur, materialen of gege­vens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specifica­ties.

7.4 Indien vóór de uitvoering van de overeenkomst de naar het oordeel van NOVISOURCE noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van NOVISOURCE­ staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtin­gen voldoet, heeft NOVISOURCE in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

7.5 Ingeval medewerkers van NOVISOURCE op de locatie van Opdrachtgever werkzaamhe­den verrichten, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals - indien van toepassing - een werk­ruimte (conform de alsdan geldende ARBO wetgeving) met telecommunicatiefaciliteiten et cetera zorgdragen. Opdrachtgever zal NOVISOURCE­ vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van NOVISOURCE daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeen­komst schade hebben geleden en/of lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

8 Leveringstermijnen

Alle door NOVISOURCE genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeen­komst aan NOVISOURCE schriftelijk bekend zijn gemaakt en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)­termijn brengt NOVISOURCE niet in verzuim. NOVISOURCE is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen c.q komende omstandig­heden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen NOVISOURCE en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

9 Beëindiging

9.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeen­komst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gede­tailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

9.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbren­ging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd tegen 31 december van het lopende jaar, zulks met inachtne­ming van een opzegtermijn van drie maanden. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadever­goeding zijn gehouden.

9.3 NOVISOURCE kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen:

Indien Opdrachtgever -al dan niet voorlo­pig - surséance van betaling wordt verleend en/of;

indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd en/of;

indien zijn onderneming wordt geliqui­deerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoe­ging van ondernemin­gen en/of;

indien de zeggenschap binnen en/of over de onderneming aanmerkelijk wijzigt.

NOVISOURCE zal wegens beëindiging in de hiervoor genoemde gevallen nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

9.4 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij NOVISOURCE ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die NOVISOURCE vóór de ontbin­ding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht en/of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

10 Aansprakelijkheid van NOVISOURCE; vrijwaring

10.1 NOVISOURCE aanvaardt slechts verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

10.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen is NOVISOURCE - met inachtneming van het hierna in artikel

10.3 bepaalde - slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van NOVISOURCE voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte of gevolgschade of schade wegens gemiste omzet en gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.3 De door NOVISOURCE te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen is beperkt tot 50% van de op grond van de betreffende overeen­komst door NOVISOURCE aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief BTW). Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen bij de betreffende overeen­komst voor de prestaties van NOVISOURCE in de periode van zes maanden voorafgaan­de aan het verzuim van NOVISOURCE. Onverminderd het hiervoor bepaalde de totale aansprakelijkheid van NOVISOURCE is beperkt EUR 250.000,-.

10.4 In geval van een onrechtmatige daad van NOVISOURCE of van haar werknemers of onderge­schikten waarvoor NOVISOURCE rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is NOVISOURCE slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 220.000,- per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

10.5 Aansprakelijkheid van NOVISOURCE voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in artikel 10.4 hiervoor wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover op deze uitsluiting geen beroep kan worden gedaan, zal de schadevergoe­ding per gebeurtenis - waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis - in geen geval meer bedragen dan € 220.000,-- per schade toebrengen­de gebeurtenis.

10.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever de schade onverwijld, doch in geen geval later dan één maand na het ontstaan daarvan bij aangetekende brief bij NOVISOURCE heeft gemeld. Bij gebreke daarvan komt elk recht op schadevergoeding te vervallen.

10.7 Opdrachtgever vrijwaart NOVISOURCE voor alle schade die NOVISOURCE mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever daaronder begrepen, die verband houden met de door NOVISOURCE aan opdrachtgever geleverde producten en/of diensten.

10.8 NOVISOURCE controleert en test de door haar ontwikkelde producten zoveel mogelijk op de aanwezigheid van zogenaamde virussen en andere vreemde elementen, alvorens zij haar producten aflevert en/of installeert. NOVISOURCE is derhalve l niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt na aflevering en/of installatie ten gevolge van de aanwezig­heid van zulke vreemde elementen in de producten van NOVISOURCE of van haar toeleveranciers.

10.9 Het in dit artikel bepaalde, geldt tevens ten behoeve van werknemers van NOVISOURCE en eventuele derden die NOVISOURCE bij de levering van producten en/of verlening van diensten inschakelt of laat inschakelen.

11 Overmacht

11.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder over­macht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van NOVISOURCE.

11.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door ontbin­ding te beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen jegens elkaar tot meer verplicht zijn.

12 Export

Bij export van apparatuur, onderdelen of Programmatuur door Opdrachtgever zijn de relevante exportbepalingen van toepassing. Opdrachtgever zal NOVISOURCE vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan Opdrachtgever toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbe­palingen.

13 Wijziging en meerwerk

13.1 Indien NOVISOURCE op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werk­zaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaam­heden of prestaties (zijnde meerwerk) door Opdrachtgever aan NOVISOURCE worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van NOVISOURCE. NOVISOURCE is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen, dat daar­voor een afzonder­lijke schriftelij­ke overeenkomst wordt gesloten.

13.2 Opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 13.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtge­ver en NOVISOURCE, kunnen worden beïnvloed.

13.3 Voorzover voor de overeenkomst een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal NOVISOURCE Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

14 Toepasselijk recht en geschillen

14.1 De overeenkomsten tussen NOVISOURCE en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

14.2 De geschillen welke tussen NOVISOURCE en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door NOVISOURCE met Opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

II. ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR

De in dit hoofdstuk "Ontwikkeling van programmatuur" vermelde bepalin­gen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien NOVISOURCE in opdracht van Opdrachtgever Programmatuur ontwikkelt. Op deze Programmatuur zijn ook de hoofdstukken "Gebruik van programma­tuur" en "Onderhoud en ondersteuning" van toepassing, behalve voor zover daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerpro­grammatuur in een voor een gegevens­verwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie.

15 Ontwikkeling van Programmatuur

15.1 Partijen zullen schriftelijk specificeren welke Programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. NOVISOURCE zal de Program­matuur­ontwikke­ling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.

NOVISOURCE is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consisten­tie van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens of specifi­caties te onderzoe­ken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

15.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van de Programmatuur in zijn bedrijf of organisatie.

16 Aflevering, installatie en acceptatie

16.1 NOVISOURCE zal de te ontwikkelen Programmatuur aan Opdrachtgever conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door NOVISOURCE uit te voeren installatie schriftelijk is overeenge­komen. Twee (2) weken voor de oplevering van de in opdracht van Opdrachtgever ontwikkelde Programmatuur zal Opdrachtgever een acceptatietestplan opleveren. NOVISOURCE heeft het recht op inzage van het acceptatietestplan van Opdrachtgever.

16.2 Indien een (al dan niet gefaseerde) acceptatietest schriftelijk is overeengeko­men, bedraagt de testperio­de veertien dagen na aflevering of, indien een door NOVISOURCE uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Opdrachtgever zal de acceptatietest onmiddellijk starten na de overeengekomen opleverdatum. Het te laat starten van de acceptatietest komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. De testperiode wordt hierdoor niet verlengd. Gedurende de testperiode is het Opdrachtgever niet toegestaan de Program­matuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.

16.3 De Programmatuur zal tussen partijen gelden als onvoorwaardelijk geaccepteerd:

indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de afleve­ring of, indien een door NOVISOURCE uit te voeren installatie schrifte­lijk is overeenge­komen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel;

indien tussen partijen schriftelijk een (al dan niet gefaseerde) acceptatie­test is overeengeko­men: op de tiende werkdag na de voltooiing van de laatste test, dan wel indien het acceptatietestformulier is ondertekend dan wel;

indien NOVISOURCE vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 16.6 ontvangt: op het moment dat de in dat testrap­port genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezig­heid van onvolkomenheden die volgens artikel 16.7 aan acceptatie niet in de weg staan.

In afwijking van het voorgaande zal de Programmatuur, indien Opdrachtgever daarvan vóór het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig en onvoorwaardelijk geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

16.4 Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen dat de Programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest. In dat geval bepalen partijen, voorafgaand aan de aflevering respectievelijk installatie, het aantal fasen en de data waarop die fasen zullen worden afgesloten, zulks aan de hand van schriftelijke specificaties. Iedere fase wordt afgesloten met een acceptatietest. Niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel laat een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

16.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest uitdrukkelijk blijkt dat de Pro­grammatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever NOVISOURCE hierover schriftelijk en uiterst gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de Programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

16.6 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de Pro­grammatuur fouten in de zin van artikel 6.7 bevat, zal Opdrachtgever NOVISOURCE uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schrifte­lijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. NOVISOURCE zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij NOVISOURCE gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties of Patches in de Programma­tuur aan te brengen.

16.7 Acceptatie van de Programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de Programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van NOVISOURCE om deze kleine fouten in het kader van de garantierege­ling van artikel 19, indien toepasselijk, te herstellen.

III. GEBRUIK VAN PROGRAMMATUUR

De in dit hoofdstuk "Gebruik van Programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voor­waarden, van toepassing op alle door NOVISOURCE ter beschikking gestelde Program­matuur. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevens­verwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door NOVISOURCE te ver­strekken nieuwe versies.

17 Gebruiksrecht

17.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verleent NOVISOURCE Opdrachtgever het niet-exclusie­ve recht tot het gebruik van de Programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de Programmatuur te laden en uit te voeren. In de Programmatuur kunnen Intellectuele of Industriële eigendomsrechten van derden voorkomen. Opdrachtgever zal zich onverkort en onvoorwaardelijk houden aan de voorwaarden, gebruiksbeperkingen, gebruiksbepalingen van derden wiens hiervoor genoemde rechten eventueel voorkomen in de Programmatuur.

17.2 De Programmatuur mag door Opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisa­tie worden gebruikt op een verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiks­recht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets is overeengekomen gelden de verwerkingseenheid van Opdrachtgever waarop de Programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventu­ele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de Programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiks­recht kan betrekking hebben op meerdere verwer­kingseenheden echter slechts voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.

17.3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Program­matuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicen­tiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de Programma­tuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt. Opdrachtgever zal de Programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten, en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden ('time-sharing'). De broncode van de Programmatuur en de bij de ontwikkeling van de Program­matuur voortge­brachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtge­ver ter beschikking gesteld.

17.4 Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de Pro­gramma­tuur, zal Opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de Program­matuur aan NOVISOURCE retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat Opdrachtgever bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Opdrachtgever van zodanige vernietiging NOVISOURCE onverwijld schriftelijk melding maken.

17.5 NOVISOURCE is gerechtigd om middels controles na te gaan of Opdrachtgever zich houdt aan de verplichtingen in dit artikel.

18 Aflevering, installatie en acceptatie

18.1 NOVISOURCE zal de Programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan Opdrachtgever afleveren en, indien een door NOVISOURCE uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de Programmatuur bij Opdrachtgever installeren.

18.2 Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen is het bepaalde in de artikelen 16.2 tot en met 16.7 van overeenkomstige toepassing.

18.3 Indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen, aanvaardt Opdrachtgever de Programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, onverminderd de verplichtingen van NOVISOURCE ingevolge de garantie van artikel 19.

19 Garantie

19.1 Dit artikel 19 is slechts van toepassing op door NOVISOURCE ontwikkelde Programma­tuur. Op Programmatuur afkomstig van toeleveranciers van NOVISOURCE gelden uitdrukkelijk de (garantie)bepalingen van de desbetreffende toeleverancier.

19.2 Gedurende een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, drie maanden na accepta­tie, zal NOVISOURCE naar beste vermogen eventuele fouten in de Program­matuur in de zin van artikel 6.7 herstellen indien deze binnen die periode uiterst gedetail­leerd omschreven en schriftelijk bij NOVISOURCE zijn gemeld. NOVISOURCE­ garandeert niet dat de Programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd. Het herstel zal gratis worden uitgevoerd, tenzij de Programmatuur in opdracht van Opdrachtgever is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval NOVISOURCE zijn gebruikelijke tarieven en kosten van herstel in rekening zal brengen. NOVISOURCE kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeel­kundig gebruik van Opdrachtgever of van andere niet aan NOVISOURCE toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantie­ver­plichting vervalt indien Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van NOVISOURCE­ wijzigingen van welke aard dan ook in de Program­matuur aanbrengt of doet aanbrengen.

19.3 Herstel van fouten zal geschieden op een door NOVISOURCE te bepalen loca­tie. NOVISOURCE is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel program­ma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de Programmatuur aan te brengen.

19.4 Na afloop van de in artikel 19 bedoelde garantieperiode is NOVISOURCE niet gehouden eventuele fouten te herstellen, tenzij er tussen partijen een supportovereenkomst is afgesloten dat zodanig herstel omvat.

20 Programmatuur van toeleverancier

Indien een toeleverancier van NOVISOURCE het recht tot het gebruik van de Program­matuur slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentieovereenkomst of indien onderhoud en ondersteuning worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhouds- ofwel onder­steuningsovereenkomst van de toeleverancier, zijn de bepalingen van die overeenkomsten van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in hoofdstuk II, III en IV van deze voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de genoemde bepalingen in de overeenkomsten van toeleveranciers en NOVISOURCE zal Opdracht­gever uitsluitend op diens schriftelijk verzoek informeren over de inhoud daarvan.

IV. ONDERHOUD EN ONDERSTEUNING

De in dit hoofdstuk ”Onderhoud en ondersteuning” vermelde bepalingen hebben betrekking op onderhoud en ondersteuning met betrekking tot de door NOVISOURCE geleverde Programmatuur. Partijen komen schriftelijk nader overeen hoe en door welke partij onderhoud en onder­steuning zal worden uitgevoerd.

De bepalingen van deze afdeling gelden slechts indien partijen zijn overeenge­ko­men dat enige vorm van onderhoud of ondersteu­ning door NOVISOURCE zal worden uitgevoerd. Indien partijen zijn overeengekomen dat onderhoud en ondersteu­ning rechtstreeks wordt uitgevoerd door een toeleverancier van NOVISOURCE, zonder medewerking van NOVISOURCE, zijn de bepalingen van deze afdeling niet van toepassing en geldt hetgeen de toeleverancier daarover bepaalt.

In deze afdeling worden onderhoud en ondersteuning ook wel gezamenlijk aangeduid als 'support'.

21 Omvang support

21.1 Support wordt uitsluitend verleend tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur). Buiten deze uren zal NOVISOURCE kosten in rekening brengen volgens haar algemeen geldende tarieven voor soortgelijke werkzaam­heden. Het onderhoud zal worden verleend, via de op het Orderformulier vermelde technische contactpersoon van Opdrachtgever, binnen redelijke tijd nadat NOVISOURCE de melding ontvangen heeft.

21.2 NOVISOURCE zal, tegen betaling door Opdrachtgever van de jaarlijkse onderhoudsver­goeding, de navolgende onderhoudswerkzaamheden verrichten:

- het geven van telefonische assistentie en advies;

- het verrichten van support in de zin van artikel 22;

- het verstrekken van verbeterde versies in de zin van artikel 23.

21.3 De onderhoudsovereenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde tijd met inachtneming van artikel 9 van deze algemene voorwaarden, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

22 Uitvoering support

22.1 Indien voor de Programmatuur een supportovereenkomst is gesloten, zal Opdrachtgever overeenkomstig de gebruikelijke procedures van NOVISOURCE geconstateerde fouten in de Programmatuur uiterst gedetailleerd en schriftelijk aan NOVISOURCE melden. Na ontvangst van de melding zal NOVISOURCE naar beste vermogen fouten in de zin van artikel 6.7 trachten te herstellen en/of verbeteringen aanbrengen in latere nieuwe versies van de Programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door NOVISOURCE te bepalen wijze en termijn aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. NOVISOURCE is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwe­gen of probleemvermijdende restricties of Patches in de Program­ma­tuur aan te brengen.

22.2 NOVISOURCE garandeert niet dat de Programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.

22.3 NOVISOURCE kan haar gebruikelijke tarieven en haar kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan NOVISOURCE toe te rekenen oorzaken of indien de Programma­tuur door anderen dan NOVISOURCE is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onder­houd.

22.4 Indien de supportovereenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal NOVISOURCE steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met nagenoeg dezelfde kwalificaties.

23 Verbeterde versies

23.1 Afhankelijk van de vorm van support zal NOVISOURCE na het beschikbaar komen van verbeterde versies van de Programma­tuur deze aan Opdrachtgever ter beschik­king stellen. Opdrachtgever is verplicht de verbeterde versies af te nemen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is NOVISOURCE niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteu­ning met betrekking tot de betreffen­de oude versie.

23.2 Indien een verbeterde versie niet kan functioneren op de bestaande systeem­configuratie van Opdrachtgever, dient Opdrachtgever haar systeemconfigura­tie te (doen) aanpassen. Wanneer Opdrachtgever niet binnen een door NOVISOURCE te stellen redelijke termijn is overgegaan tot aanpassing van haar systeemcon­figuratie, vervalt de verplichting tot het verlenen van support.

V DIENSTVERLENING

De in dit hoofdstuk “Dienstverlening” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien NOVISOURCE diensten verleent, zoals organisatie- en automatiseringsadviezen, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, opleidingen cursussen, trainingen, ondersteuning, het ontwerpen of ontwikkelen van programmatuur of informatiesystemen of het verlenen van assistentie daarbij en dienstverlening met betrekking tot netwerken. Deze bepalingen laten de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen omtrent specifieke diensten, zoals de ontwikkeling van programmatuur en onderhoud, onverlet. Indien voor de in dit hoofdstuk “Dienstverlening” vermelde diensten een separate overeenkomst wordt gesloten, hebben de in die separate overeenkomst opgenomen bepalingen voorrang boven de bepalingen in dit hoofdstuk.

24 Uitvoering

24.1 NOVISOURCE zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

24.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is NOVISOURCE gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

24.3 Slechts indien zulks schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen, is NOVISOURCE gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. De consultants van NOVISOURCE verrichten de diensten onder haar leiding. NOVISOURCE is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud en omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen. Indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zal dit beschouwd worden als meerwerk en zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 13.

24.4 Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal NOVISOURCE steeds gerechtigd zijn in voorkomende gevallen deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met nagenoeg dezelfde kwalificaties. NOVISOURCE streeft echter naar bestendigheid van de inzet.

25 Opleidingen, cursussen en trainingen

25.1 Voor zover de dienstverlening van NOVISOURCE bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan NOVISOURCE steeds vóór de aanvang daarvan de terzake verschuldigde betaling verlangen. De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training zullen worden beheerst door hetgeen partijen dienaangaande schriftelijk zijn overeengekomen, dan wel worden beheerst door de volgende regeling: 100% van de opleidings-, cursus-, trainingskosten dienen te worden voldaan indien en voor zover de annulering uiterlijk 7 kalenderdagen voor de opleiding, cursus, training plaatsvindt; 50% van de opleidings-, cursus-, trainingskosten dienen te worden voldaan indien en voor zover de annulering uiterlijk 14 kalenderdagen voor de opleiding, cursus, training plaatsvindt; 25% van de opleidings-, cursus-, trainingskosten dienen te worden voldaan indien en voor zover de annulering uiterlijk 21 kalenderdagen voor de opleiding, cursus, training plaatsvindt. Annulering tot 21 kalenderdagen voor de opleiding, cursus, training plaatsvindt kan kosteloos geschieden. Elke annulering dient schriftelijk te worden gedaan bij gebreke waarvan geen annulering wordt geacht te hebben plaatsgevonden.

25.2 Indien het aantal aanbiedingen daartoe naar het oordeel van NOVISOURCE aanleiding geeft, is NOVISOURCE gerechtigd de opleiding, cursus, training te combineren met één of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of later tijdstip te laten plaatsvinden. Indien en voor zover NOVISOURCE hiertoe besluit over te gaan, bestaat geen recht op restitutie en/of vermindering en/of vergoeding van opleidings-, cursus-, trainingskosten.